TEOLOGICKÝ KONVIKT
LITOMĚŘICE

Slovo "konvikt" vzniklo z latinského slova convivere, to znamená žít ve společenství, spolu. To je také snahou tohoto zařízení - naučit se spolu žít.


Slovo "teologický" vzniklo z řeckého slova Theos - Bůh a logos - slovo. Učíme se zde naslouchat Bohu, necháváme se jím oslovovat a zamýšlíme se nad tím, co už Bůh v dějinách o sobě řekl.


Teologický konvikt je školské zařízení, které vzniklo v roce 1990 pro přípravu na vstup do římskokatolického kněžského semináře, kde se po dobu jednoho školního roku připravují studenti ze všech diecézí České republiky ke službě římskokatolického kněžství. Kandidáti si zde mají ujasnit základy vlastní víry, základy povolání a učit se žít životem z této víry vyplývajícím. Je to rok uvádění do duchovního života a rok rozpoznávání vlastního povolání. Tato příprava (formace) probíhá v rovině lidské, duchovní, intelektuální a pastorační.


Teologický konvikt je umístěn v budově bývalého kněžského semináře v Litoměřicích, který připravoval kněze pro službu v diecézích ČR.


Navazuje tak na tradici formace ke kněžství. Z tohoto důvodu byly Litoměřice vždy středem pozornosti římskokatolické církve u nás. Nabízí se použití termínu "genius loci". Převážná část současných kněží u nás prošla tímto místem a cítí vztah k Litoměřicím. Vždyť zde prožili důležité roky svého života.


Kdo může studovat v Teologickém konviktu?

Ten, kdo byl osloven povoláním ke kněžství a chce si toto volání prověřit.


Požadavky na uchazeče?
Maturitní zkouška a způsobilost k přípravě ke kněžství prokázaná přijímacím řízením a schválená diecézním biskupem.